๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นพ.ธีระวัฒน์ สิงห์ราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดมและ นายนิรันดร์ บรรประจง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดตู้เติมรักปันสุขโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ตามนโยบาย CareD Corner กระทรวงสารารณสุข เพื่อเป็นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันในเดือนแห่งความรัก ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก โดยเปิดให้บุคลากรและบุคคลทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ให้ ยิ่งให้ ยิ่งได้บุญ โดยสามารถนำสิ่งของอุปโภคบริโภค มาเติมที่ตู้เติมรักปั่นสุข CareD Corner ได้ตลอดเวลา

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นพ.ธีระวัฒน์ สิงห์ราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดมและ นายนิรันดร์ บรรประจง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดตู้เติมรักปันสุขโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ตามนโยบาย CareD Corner กระทรวงสารารณสุข เพื่อเป็นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันในเดือนแห่งความรัก ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก โดยเปิดให้บุคลากรและบุคคลทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ให้ ยิ่งให้ ยิ่งได้บุญ โดยสามารถนำสิ่งของอุปโภคบริโภค มาเติมที่ตู้เติมรักปั่นสุข CareD Corner ได้ตลอดเวลา

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางราตรี เสียงเสนาะ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ มีระเบียบวาระการประชุมแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทั่วกัน และ เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มีการแลก เปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนองค์กรในทางที่ดีต่อไป

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางราตรี เสียงเสนาะ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ มีระเบียบวาระการประชุมแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทั่วกัน และ เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มีการแลก เปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนองค์กรในทางที่ดีต่อไป

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายแพทย์ธีรวัฒน์ สิงห์ราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ต้อนรับนายประทีป บุญธรรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้นิเทศงาน สาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จากสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม อสม.ร่วมใจ สาธารณสุขอำเภอทุ่งศรีอุด

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายแพทย์ธีรวัฒน์ สิงห์ราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ต้อนรับนายประทีป บุญธรรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้นิเทศงาน สาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จากสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม อสม.ร่วมใจ สาธารณสุขอำเภอทุ่งศรีอุด

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายแพทย์ธีระวัฒน์ สิงห์ราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ มีระเบียบวาระการประชุมแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนองค์กรในทางที่ดีต่อไป

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายแพทย์ธีระวัฒน์ สิงห์ราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ มีระเบียบวาระการประชุมแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนองค์กรในทางที่ดีต่อไป