MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 1 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน) 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2566-เดือนธันวาคม 2566 ไตรมาสที่ 1…

MOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

MOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบดำเนินการและงบลงทุน) 4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา…

MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ(2.1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง(2.2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด(2.3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ(2.4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ…

MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (ต้องมีครบทั้ง 4 รายการ) 1.2 นโยบายของผู้บริหาร 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์…

MOIT1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 1. คำสั่ง / ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1.2 มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ 1. (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม) 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. (ข้อ 2.1 มีลักษณะ / ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ และข้อ 2.2…

22.MOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

18.MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

18.MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

ไตรมาสที่ 2 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น 2. มีมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ต้องมีความสอดคล้องตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 17 3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ตามข้อ 1. ถึงข้อ 2. 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางราตรี เสียงเสนาะ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ มีระเบียบวาระการประชุมแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทั่วกัน และ เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มีการแลก เปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนองค์กรในทางที่ดีต่อไป

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางราตรี เสียงเสนาะ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ มีระเบียบวาระการประชุมแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทั่วกัน และ เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มีการแลก เปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนองค์กรในทางที่ดีต่อไป

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายแพทย์ธีรวัฒน์ สิงห์ราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ต้อนรับนายประทีป บุญธรรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้นิเทศงาน สาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จากสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม อสม.ร่วมใจ สาธารณสุขอำเภอทุ่งศรีอุด

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายแพทย์ธีรวัฒน์ สิงห์ราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ต้อนรับนายประทีป บุญธรรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้นิเทศงาน สาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จากสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม อสม.ร่วมใจ สาธารณสุขอำเภอทุ่งศรีอุด